Вiдповiдно до Закону Украiни "Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть", Закону Украiни "Про науково-технiчну iнформацiю", Закону України "Про вищу ocвіту" та згiдно з положеннями статутної дiяльностi iнституту на громадських засадах засновано освiтньо-професiйний центр Науково-дослiдного iнститутy iнтелектуальної власностi НАПрН України.

Завдання центру: 

  • Розробка програм проведення ocвітніх та iнформацiйних заходiв з натрямкiв права та економiки iнтелектуальноi власностi.
  • Пропаганда наукових дослiджень НДI iнтелектуальної власностi НАПрН Украiни.
  • Органiзацiя та проведення заходiв з метою пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв ocвітніх, наукових установ та представникiв бiзнесу.
  • Аналiз та пропаганда передових методiв науковоi творчостi працiвникам науки, освiти та творчiй молодi.
  • Залучення науковцiв Iнституту до заходiв щодо пiдвищення квалiфiкацii, роботи з молоддю в ocвітніх установах.

Положення про Освiтньо-професiйний центр Науково-дослiдного iнституту iнтелектуальноi власностi НАПрН Украiни

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту»; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261; постанови Кабінету Міністрів України «Про присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 р. № 167, у НДІ інтелектуальної власності НАПрН України створюються разові спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 

Організація процесу забезпечення захисту дисертацій здобувачами у разових спеціалізованих вчених радах здійснюється відповідно до Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності  НАПрН України.

Спеціалізована вчена рада знаходиться за адресою: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11, корп. 4.  

Відповідальна за атестацію PhD – к.ю.н. Троцька Валентина Миколаївна,  каб. 1304

Cекретар разової спеціалізованої вченої ради – Самоловова Ніна Віталіївна, каб. 1307

Тел: (+38 044) 200-08-76

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                   Завантажити повний текст за посиланням

 

            Завантажити повний текст за посиланням

 
   1 

  Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PDF) (Положення PDF)

   2

  ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відомості про самооцінювання ОНП 25129 Право 2021

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

   3 

  Результати обговорення проєкту нової редакції ОНП «Право» за спеціальністю «Право»

Таблиця релевантності тем дисертаційних дослілджень здобувачів та напрямків наукових досліджень, наукових праць їх наукових керівників (станом на 01.07.2021 р)

   4

   НАКАЗИ

2023

Про затвердження Положення про приймальну комісію (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про організацію процедури захисту дисертації та присудження ступеня доктора філософії, зі змінами (PDF) (Положення PDF)

Про створення приймальної та предметної комісії (PDF)

Про затвердження Програми комплексного пiдсумкового iспиту зi спецiальностi 081 «Право» для здобрачiв вищоi освiти третього освiтньо-наукового рiвня (доктор фiлософii) (PDF) (Програма PDF)

 

2022

Про затвердження Правил та процедури прикрiплення здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософiї поза аспiрантурою (PDF) (Правила PDF)

Про затвердження Положення про організацію процедури захисту дисертації та присудження ступеня доктора філософії (PDF) (Положення PDF)

 

2021

Про затвердження Програми комплексного пiдсумкового iспиту зi спецiальностi 081 «Право» для здобрачiв вищоi освiти третього освiтньо-наукового рiвня (доктор фiлософii) (PDF) (Програма PDF)

Про затвердження Положення про атестацiю здобувачiв ступеня доктора фiлософії (зi змiнами) (PDF) (Положення PDF)

 

2020

Про затвердження Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про тимчасовий порядок органiзацii проведення залiково-екзаменацiйноi ceciї (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про викладачів, гаранта та стейкхолдерів освітньо-наукової програми (PDF) (Положення PDF)

Про зміну гаранта освітньо-наукової програми (PDF)

Про призначення гаранта освітньо-наукової програми (PDF)

Про затвердження проєктної групи з розробки нової редакції освітньо-наукової програми «Право» підготовки здобувачів денної та заочної форм навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», галузі знань «Право» (PDF)

Про затвердження нової редакції освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PDF) (Програма PDF)

Про затвердження Положення про науково-педагогiчну практику (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про порядок проведення комплексного підсумкового іспиту зі спеціальності 081 «Право» (PDF) (Положення PDF)

 

2019

Про затвердження Положення про врегулювання конфліктних ситуацій (PDF) (Положення PDF)

 

2018

Про затвердження Положення про анкетування учасникiв освiтнього процесу (PDF) (Положення PDF)

 

2017

Про введення в дію освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» (PDF)

Про затвердження Положення про розроблення та модернізацію освітньо-наукової програми підготовки доктора філософіїї (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про порядок оцінювання знань аспірантів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про порядок реалізації прав на академічну мобільність (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про оскарження результатів іспитів (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Етичного кодексу (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про комісію з етики (PDF) (Положення PDF)

Про затвердження Положення про академічну доброчесність (PDF) (Положення PDF)

ПОРЯДОК відрахування, поновлення та переведення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PDF)

 

2016

Про призначення гаранта освітньо-наукової програми (PDF)

Про затвердження проектної групи освітньо-наукової програми «Право» підготовки здобувачів (PDF)

   5

   РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ

Рецензія №1 на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) (PDF)

Рецензія №2 на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) (PDF)

Рецензія №3 на освітньо-наукову програму доктора філософії (PhD) (PDF)

   6

  ПОЛОЖЕННЯ про Раду аспірантів та молодих вчених

 ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення конкурсу на кращу наукову роботу

Current news

Сontact us

Get advice on intellectual property issues.

Сontact

Kazymyra Malevycha str., 11, building 4, 13 floor, Kyiv, 03680, Ukraine

Phone: +38 (044) 200 08 76
Email: ndiivu@gmail.com